Naktinės ekonomikos asociacijos NaktA

ĮSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

 1. Naktinės ekonomikos asociacija NaktA (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
 2. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
 3. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
 4. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: pradžia sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.
 5. Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais.
 6. Pagal savo prievoles Asociacija atsako savo turtu; Asociacijos nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
 7. Asociacijos buveinė keičiama kolegialaus valdymo organo (valdybos) sprendimu.

II. Asociacijos veiklos tikslai ir funkcijos

 1. Asociacija vienija laisvalaikio pramogų ir maitinimo paslaugas teikiančius asmenis, kuomet tokia veikla ar jos dalis vykdoma nakties metu (nuo 19:00 val. vakaro iki 07:00 ryto), toliau tokia veikla vadinama – „Naktine ekonomika“. 
 2. Asociacijos narių ar jų atstovaujamų juridinių asmenų veiklos vietos gali būti registruojamos Asociacijos tvarkomame Naktinės ekonomikos vietų registre.
 3. Pagrindiniai Asociacijos veiklos uždaviniai yra:
  1. narių interesų atstovavimas įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, o taip pat savo narių darbo, ekonominių ir socialinių interesų gynimas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis;
  2. Naktinės ekonomikos veiklos įvaizdžio skatinimas ir formavimas;
  3. tarpininkavimas tarp pramogų ir maitinimo paslaugas teikiančių asmenų ir valstybės, savivaldybių ar kitų viešojo sektoriaus institucijų;
  4. visokeriopos informacinės, teisinės, metodinės bei organizacinės pagalbos nariams teikimas;
  5. informacijos rinkimas, sisteminimas ir analizavimas apie Asociacijos narių ir jų atstovaujamų asmenų veiklą;
  6. bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis giminingos srities organizacijomis ar institucijomis;
 4. Asociacijos įstatuose numatytiems veiklos tikslams siekti ir vykdyti, Asociacija gali:
  1. organizuoti ir dalyvauti įvairiuose konferencijose ir kituose renginiuose, susijusiuose  pramogų ir maitinimo veikla;
  2. vykdyti mokomąją ir šviečiamąją veiklą pramogų ir maitinimo srityse;
  3. keistis patirtimi su užsienio šalių pramogas ir maitinimo paslaugas teikiančiais asmenimis ir jų organizacijomis;
  4. informuoti ir skatinti diskusijas pramogų ir maitinimo paslaugų sektoriui aktualiais klausimais;
  5. bendrauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio žiniasklaidos priemonėmis, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis institucijomis šviečiant visuomenę pramogų ir maitinimo paslaugų sektoriui aktualiais klausimais;
  6. raštu, žodžiu ar kitais būdais reikšti Asociacijos poziciją visuomenėje, propaguoti Asociacijos tikslus, atitinkančius šiuolaikiškos visuomenės vertybes;
  7. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
  8. valdyti, naudoti bei disponuoti Asociacijai priklausančiu turtu ir lėšomis;
  9. sudaryti įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
  10. užtikrinti informacijos sklaidą tarp visų Asociacijos narių;
  11. turėti Asociacijos tinklapį internete;
  12. teikti paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
  13. pirkti ar įsigyti savo veiklai reikalingą turtą;
  14. rengti projektus Europos Sąjungos fondų ir kitai paramai gauti, pritraukti valstybinių programų ir EU fondų lėšas. 
  15. atlikti kitas funkcijas, kurios neprieštarauja įstatymams, Asociacijos veiklos principams ir šiems įstatams.
 5. Asociacija, siekdama šiuose įstatuose nurodytų tikslų, turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

III. Asociacijos narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka ir sąlygos

 1. Asociacijos nariais gali būti tik 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, kurie yra Asociacijos steigėjai, Naktinės ekonomikos veikla betarpiškai besiverčiantys  fiziniai asmenys bei suinteresuotų juridinių asmenų, kurie vykdo Naktinės ekonomikos veiklą, įgalioti atstovai (fiziniai asmenys). Suinteresuotas juridinis asmuo gali suteikti įgaliojimus tik vienam fiziniams asmeniui atstovauti jo interesus Asociacijoje. Vienas asociacijos narys gali atstovauti kelių juridinių asmenų, kurie užsiima Naktinės ekonomikos veikla, interesus.
 2. Asociacijos nariais asmenys gali tapti per Asociacijos internetinį tinklapį pateikę stojimo prašymą ir nario anketą, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei sumokėję pirmąją mėnesinę nario įmoką.
 3. Nauji nariai į asociaciją priimami valdybos sprendimu. Už naują narį turi balsuoti ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Valdybos sprendimą atsisakyti priimti narį į Asociaciją, norintis įstoti asmuo gali skųsti artimiausiam visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis.
 4. Asociacijos narys, pateikęs prašymą (įskaitant elektronines ryšio priemones), gali bet kada išstoti iš Asociacijos. Jeigu išstojęs iš Asociacijos narys vėliau pareiškia norą vėl įstoti į Asociaciją, jam taikomos tokios pačios priėmimo sąlygos, kaip ir asmenims, pirmą kartą stojantiems į Asociaciją. Išstojus iš Asociacijos nario įnašai ir nario įmokos, ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 5. Asociacijos narys valdybos teikimu gali būti pašalintas iš Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu jis:
  1. savo veiksmais ar veikla kenkia Asociacijai;
  2.  nevykdo įstatuose ir kituose Asociacijos vidaus veiklos dokumentuose numatytų  įsipareigojimų;
  3.  vykdo teisės aktams ar šiems įstatams prieštaraujančią veiklą;
  4.  atskleidžia Asociacijos ar jos narių konfidencialią informaciją;
  5.  narys nebevykdo Naktinės ekonomikos veiklos arba narys nebeatstovauja nei vieno suinteresuoto juridinio asmens, vykdančio Naktinės ekonomikos veiklą;
  6. narys, be pateisinamo priežasties, nemoka Asociacijos nustatytų nario įmokų daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės;
  7. esant kitoms svarbioms priežastims.
 6. Narystė Asociacijoje panaikinama valdybos sprendimu be visuotinio narių susirinkimo sprendimo, jeigu narys miršta arba narys praranda veiksnumą.

IV. Asociacijos nario teisės

 1. Asociacijos narys turi teisę: 
  1. dalyvauti Asociacijos veikloje ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
  2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  3. nemokamai gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
  4. ginčyti visuotinio narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos, jeigu įstatuose nenumatyta kitaip;
  5. bet kada išstoti iš Asociacijos, jeigu yra visiškai atsiskaitęs su Asociacija ir pateikęs išstojimo prašymą;
  6. Registruoti savo ar atstovaujamo juridinio asmens veiklos vietą Asociacijos tvarkomame Naktinės ekonomikos vietų registre.

V. Asociacijos nario pareigos

 1. Asociacijos narys privalo:
  1. laikytis šių įstatų, Asociacijos vidaus veiklos dokumentų, Asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų;
  2. mokėti Asociacijos nario mėnesines įmokas;
  3. laikytis visuotinio narių susirinkimo ir kitų Asociacijos organų sprendimų;
  4. suteikti Asociacijai reikalingą informaciją ir duomenis apie nario atstovaujamos bendrovės veiklą;
  5. saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis;
  6. dalyvauti visuotiniame narių susirinkime ir Asociacijos veikloje;
  7. rūpintis Asociacijos geru vardu ir savo veiksmais nemenkinti Asociacijos reputacijos;
  8. vykdyti kitus nario įsipareigojimus.

VI. Asociacijos nario mokesčiai (įmokos)

 1. Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį nustato visuotinis narių susirinkimas.  Šių mokesčių mokėjimo tvarką nustato valdyba.
 2. Asmuo, norintis įstoti į Asociaciją, mėnesinę įmoką už pirmąjį mėnesį turi sumokėti iki prašymo priimti į Asociacijos narius pateikimo. Jeigu asmuo nepriimamas į Asociacijos narius, sumokėta mėnesinė įmoka tokiam asmeniui yra grąžinama per 30 kalendorinių dienų.
 3. Asociacijos nario prašymu ar kitais ypatingais atvejais Asociacijos valdyba gali nuspręsti atleisti asmenį nuo įmokos Asociacijos funkcijoms atlikti, šią įmoką sumažinti nustatytam laikotarpiui arba atidėti jos sumokėjimą tam tikram laikotarpiui. 
 4. Nuo Asociacijos nario mėnesinių įmokų yra atleidžiamas Asociacijos prezidentas ir valdybos nariai.
 5. Asociacijos narys, turintis nario įmokų įsiskolinimų, neturi teisės balsuoti visuotiniame narių susirinkime, kol nepadengs turimų įsiskolinimų.
 6. Mokesčius už narius gali sumokėti jų atstovaujami juridiniai asmenys.

VII. Asociacijos valdymo organai

 1. Asociacijos organai yra:
  1. visuotinis narių susirinkimas;
  2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas;
  3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba.

VIII. Visuotinio narių susirinkimo šaukimas

 1. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus, bet ne vėliau kaip po keturių mėnesių pasibaigus finansiniams metams valdybos nustatytu laiku. Neeilinis susirinkimas šaukiamas ne mažiau kaip vienos penktosios Asociacijos narių reikalavimu arba valdybos sprendimu.
 2. Visuotinį narių susirinkimą šaukia ir organizuoja valdyba. Pranešime apie visuotinį narių susirinkimą turi būti nurodyta susirinkimo data, laikas ir vieta. Pranešimas Asociacijos nariams siunčiamas registruotu laišku, elektroniniu laišku arba įteikiamas pasirašytinai ne vėliau kaip 30 dienų iki susirinkimo. Susirinkimo darbotvarkė turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki visuotinio narių susirinkimo datos.
 3. Ne mažiau kaip vienos penktosios Asociacijos narių siūlymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš dvidešimt dienų iki paskelbtos visuotinio narių susirinkimo dienos, į susirinkimo darbotvarkę įtraukiami jų siūlomi papildomi darbotvarkės klausimai ir sprendimo projektas, o Asociacijos nariai apie pakeitimus informuojami ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki visuotinio narių susirinkimo.
 4. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus darbotvarkėje neskelbtais klausimais, jeigu su darbotvarkėje neskelbtu klausimo svarstymu sutinka Asociacijos prezidentas, o jam nedalyvaujant – valdybos pirmininkas.
 5. Asociacijos narys, negalintis dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, gali balsuoti iš anksto elektroninėmis ryšio priemonėmis užpildydamas balsavimo biuletenį. Iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo balsavimo biuleteniai, jeigu nariai vėl negali dalyvauti ir oficialiai neatšaukia ar nepakeičia savo biuletenio.
 6. Visuotinis narių susirinkimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu, o balsavimas jame gali vykti  panaudojant elektronines ryšių priemones (tame tarpe ir elektroninį paštą).

IX. Visuotinio narių susirinkimo įgaliojimai

 1. Visuotinis narių susirinkimo įgaliojimai:
  1. keičia ir papildo įstatus;
  2. renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą ir valdybą;
  3. tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;
  4. atšaukia prezidento ir valdybos sprendimus;
  5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
  6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmens dalyviu;
  7. priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;
  8. valdybos teikimu priima sprendimą dėl nario (-ių) pašalinimo iš Asociacijos;
  9. sprendžia dėl kitų Asociacijų įstatyme tik visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

X. Visuotinio narių susirinkimo kvorumo nustatymo ir sprendimų priėmimo tvarka

 1. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Asociacijos narių, įskaitant Asociacijos narius balsavusius iš anksto. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą susirinkimą.
 2. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio šaukiamas pakartotinis susirinkimas ir jis turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek narių dalyvauja.
 3. Sprendimai priimami paprasta visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma, t. y. sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių balsavime narių balsų yra „už“, negu „prieš“ (asmenys, kurie balsuodami susilaiko, neskaičiuojami – jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis), jeigu šiuose įstatuose ar įstatymuose nenumatytas didesnis sprendimui priimti reikalingas balsų skaičius.
 4. Asociacijos narių svarstomus klausimus protokoluoja išrinktas sekretorius. Visuotiniam narių susirinkimui pasibaigus protokolą ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų pasirašo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

XI. Asociacijos prezidentas

 1. Asociacijos prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, kuri trejų metų laikotarpiui renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
 2. Asociacijos prezidento įgaliojimai:
  1. organizuoja ir koordinuoja Asociacijos veiklą;
  2. vykdo visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimus, sprendžia jam kolegialių valdymo organų pavestus klausimus;
  3. atstovauja Asociaciją teismuose, valstybinės valdžios ir valdymo organuose, žiniasklaidos priemonėse ir santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis;
  4. atidaro ir uždaro sąskaitas banko ir kitose kredito įstaigose;
  5. suteikia įgaliojimus ar leidimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas, įskaitant atstovavimą Asociacijai teismuose ar santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
  6. pasibaigus finansiniams metams rengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą;
  7. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
  8. užmezga ir palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių giminingomis organizacijomis;
  9. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose vienasmeniam valdymo organui priskirtus klausimus.
 3. Prezidentui atsistatydinus ar negalint eiti pareigų dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, valdyba iš savo narių išrenka valdybos narį, kuris iki visuotinio narių susirinkimo laikinai eina prezidento pareigas ir turi visus prezidento įgaliojimus.
 4. Prezidentui atsistatydinus ar negalinti eiti pareigų dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, ne vėliau kaip per tris mėnesius turi būti sušauktas neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi išrinkti naują prezidentą.

XII. Valdyba

 1. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 6 (šeši) asmenys renkami iš Asociacijos narių.
 2. Asociacijos valdybą renka visuotinis narių susirinkimas trejų metų laikotarpiui. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausiai balsų.
 3. Pirma laiko atsistatydinus Asociacijos valdybos nariui, likusiai kadencijos daliai Asociacijos valdybos narį renka likę Asociacijos valdybos nariai artimiausiame valdybos posėdyje. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai valdybos narių balsų. Tokiu būdu gali būti išrinkti ne daugiau, kaip 2 valdybos nariai per valdybos kadencijos laikotarpį.
 4. Valdybos įgaliojimai:
  1. šaukia ir organizuoja Asociacijos narių visuotinius susirinkimus;
  2. nustato Asociacijos veiklos kryptis ir priemones jų įgyvendinimui;
  3. renka valdybos pirmininką;
  4. nustato ir keičia narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką;
  5. tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatą;
  6. svarsto Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos klausimus ir teikia siūlymus šalinti narį iš Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui;
  7. organizuoja visuotinio narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą;
  8. nustato Asociacijos prezidento ir valdybos pirmininko darbo užmokesčio dydį ir sudaro su jais darbo sutartį. Nustatant prezidento darbo užmokestį – nebalsuoja prezidentas, o nustatant valdybos pirmininko darbo užmokestį – nebalsuoja valdybos pirmininkas. Darbo sutartį su prezidentu ir valdybos pirmininku pasirašo valdybos įgalioti asmenys;
  9. organizuoja ir vykdo viešos informacijos paskelbimą;
  10. sprendžia dėl valdybos pirmininko siūlymų dėl darbo ar kitų sutarčių su buhalteriu ir pirmininko padėjėju sudarymo;
  11. nustato, kas sudaro Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis;
  12. organizuoja Asociacijos komercinę ūkinę veiklą;
  13. tvirtina valdybos pirmininko padėjėjo ir buhalterio kandidatūras;
  14. atlieka kitas šiuose įstatuose numatytas valdybai priskirtas funkcijas.

XIII. Valdybos posėdžių tvarka

 1. Asociacijos valdyba paprastai renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, jeigu valdyba nenusprendžia kitaip.
 2. Asociacijos valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau keturi valdybos nariai, o teisėtais laikomi sprendimai, už kuriuos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių narių. Visi valdybos nariai turi lygias balsavimo teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Asociacijos prezidento balsas (jeigu Asociacijos prezidentas yra ir valdybos narys); jeigu Asociacijos prezidentas nėra valdybos narys arba jis nedalyvauja valdybos posėdyje, tuomet lemiamas yra valdybos pirmininko balsas, o šiam nedalyvaujant – pirmininkaujančio valdybos posėdžiui valdybos nario balsas.
 3. Asociacijos valdybos posėdį šaukia pirmininkas ir prieš savaitę pateikia darbotvarkę valdybos nariams. Asociacijos valdyba turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus darbotvarkėje neskelbtais klausimais, jeigu su darbotvarkėje neskelbto klausimo svarstymu sutinka Asociacijos prezidentas (jeigu Asociacijos prezidentas yra ir valdybos narys); tuo atveju, kai Asociacijos prezidentas nėra valdybos narys arba jis nedalyvauja valdybos posėdyje, jeigu su darbotvarkėje neskelbto klausimo svarstymu sutinka valdybos pirmininkas, o šiam nedalyvaujant – pirmininkaujančio valdybos posėdžiui valdybos narys.
 4. Valdyba šaukiama ir tada, kai ne mažiau kaip keturi jos nariai raštu reikalauja ir nurodo svarstytiną klausimą. Šis reikalavimas privalo būti įvykdytas per 10 darbų dienų.
 5. Valdybos posėdis gali būti surengtas ir balsavimas gali būti vykdomas elektroninių ryšių priemonėmis.
 6. Valdybos posėdžiai yra protokoluojami. Pasibaigus posėdžiui protokolą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas pasirašo valdybos posėdžio pirmininkas ir posėdį protokolavęs asmuo. Pasirašyti valdybos posėdžių protokolai valdybos sprendimu gali būti skelbiami Asociacijos interneto tinklalapyje.

XIV. Valdybos pirmininkas

 1. Valdybos pirmininką išrinktos valdybos kadencijos laikotarpiui renka valdyba iš valdybos narių. Išrinktu valdybos pirmininku laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai valdybos narių balsų.
 2. Valdybos pirmininkui atsistatydinus ar negalinti eiti pareigų dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, valdyba artimiausiame posėdyje privalo išrinkti naują valdybos pirmininką likusiam kadencijos laikotarpiui.
 3. Valdybos pirmininko įgaliojimai:
  1. valdybos pirmininkas vadovauja valdybos veiklai;
  2. šaukia valdybos posėdžius;
  3. gavęs valdybos pritarimą, sudaro darbo ar kitas sutartis su buhalteriu ir pirmininko padėjėju;
  4. Atsistatydinus pusei valdybos narių šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą.

XV. Asociacijos prezidento, valdybos pirmininko ir narių įgaliojimų panaikinimas

 1. Netinkamai atliekantis savo pareigas prezidentas, valdybos pirmininkas ar valdybos narys paprasta visuotinio narių susirinkimo balsų dauguma gali būti atšaukti iš pareigų nesibaigus kadencijai.
 2. Prezidentas, valdybos pirmininkas ar valdybos narys dėl sveikatos būklės ar kitų priežasčių nepajėgiantys eiti savo pareigų, atsistatydina arba yra atšaukiami iš pareigų visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

XVI. Asociacijos lėšų šaltiniai ir turto naudojimas

 1. Asociacijos lėšų šaltiniai yra:
  1. įstatuose nurodytos Asociacijos narių įmokos Asociacijos funkcijoms atlikti;
  2. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
  3. valstybės ir savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;
  4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos;
  5. gauta parama;
  6. lėšos, gautos iš projektinės veiklos;
  7. Asociacijos organizuotų renginių dalyvių sumokėti mokesčiai;
  8. pajamos už Asociacijos suteiktas paslaugas ir pardavimus;
  9. kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas;
  10. pagal testamentą paveldėtas turtas;
  11. kitos teisėtai gautos lėšos.
 2. Asociacijos lėšos naudojamos:
  1. Asociacijos veiklai;
  2. Asociacijos organizacinės ir kūrybinės veiklos finansavimui ir renginių organizavimui;
  3. Asociacijos reprezentacijai;
  4. kitai įstatuose numatytai veiklai.
 3. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
 4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu šis tokius tikslus nurodė. Asociacijos negali priimti pinigų ar kitokio turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos naudoti ne Asociacijos veiklos tikslams.

XVII. Viešos informacijos skelbimas

 1. Asociacijos pranešimai, skelbimai ir kita vieša informacija skelbiama Asociacijos tinklalapyje.
 2. Kai skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 3. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija skelbiama Asociacijos tinklalapyje ir/ar išsiunčiama Asociacijos nariams elektroniniu paštu.
 4. Asociacijos narys, pateikęs rašytinį (įskaitant elektronines ryšio priemones) prašymą valdybos pirmininkui, turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti viešą informaciją apie Asociacijos veiklą. Valdybos pirmininkas privalo sudaryti galimybę Asociacijos nariui susipažinti su prašoma informacija ir/arba dokumentais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

XVIII. Asociacijos įstatų keitimo ir papildymo tvarka

 1. Asociacijos valdyba arba ne mažiau kaip viena ketvirtoji Asociacijos narių turi teisę inicijuoti įstatų keitimą ir papildymą.
 2. Asociacijos įstatai keičiami ir papildomi visuotinio narių susirinkime 1/2 visų narių balsų dauguma.
 3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus Juridinių asmenų registre.

XX. Asociacijos filialai ir atstovybės

 1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka. Filialų ir atstovybių skaičius nėra ribojamas.
 2. Asociacijos filialai ar atstovybės gali būti steigiami Lietuvos miestuose ir rajonuose bei apskrityse, susibūrus ne mažiau kaip penkiems 18 metų sulaukusiems veiksniems fiziniams asmenims, kurie vykdo Naktinės ekonomikos veiklą ar atstovauja suinteresuotus juridinius asmenis, vykdančius tokią veiklą.
 3. Asociacijos filialo ar atstovybės steigimo, sudarymo bei veiklos nutraukimo klausimus sprendžia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma.
 4. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.
 5. Asociacijos filialai ir atstovybės:
  1. savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais ir valdybos sprendimais;
  2. veikia savarankiškai, bet programinius veiklos klausimus derina su valdyba;
  3. filialas ar atstovybė savo metinę veiklos programą tvirtina valdyboje. Valdyba gali priimti sprendimą skirti finansavimą filialo ar atstovybės numatytai veiklai;
  4. atsižvelgiant į atskiro filialo ar atstovybės veiklą, valdybai patvirtinus, filialas ar atstovybė gali įsivesti Asociacijos padalinio rekvizitus bei atidaryti einamąją sąskaitą banke.
  5. už Asociacijos filialo ar atstovybės finansinę ir ūkinę veiklą atsako filialo ar atstovybės pirmininkas, kuris kalendorinių metų pabaigoje atsiskaito filialo ar atstovybės susirinkimui ir valdybai bei filialo ar atstovybės vardu Asociacijos nariams visuotinio narių susirinkimo metu.

XXI. Asociacijos reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas

 1. Asociacija gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Likviduojamos Asociacijos turtas ir sukauptos lėšos panaudojamos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka.